50 ਮੀਨੂ ਗੈਸ ਫਲੱਸ਼ ਬੈਗ
ਨਾਮਕੀਮਤਖਰੀਦੋ
200 x 300 50mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£37.95 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
215 x 310 50mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1400)£42.15 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
240 x 730 50mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£29.61 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
250 x 350 50mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£55.35 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
275 x 475 50mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£82.62 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 x 350 50mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£66.40 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 ਐਕਸ 400 50 ਮੂ ਬਲੂ ਟਿੰਟ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ Qਟੀ x1000)£79.47 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
350 x 400 50mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£88.55 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
350 ਐਕਸ 450 50 ਮੂ ਬਲੂ ਟਿੰਟ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ Qਟੀ x1000)£104.31 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
400 ਐਕਸ 600 50 ਮੂ ਬਲੂ ਟਿੰਟ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ Qਟੀ x800)£127.12 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
400 x 600 50mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£63.25 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
530 ਐਕਸ 650 50 ਮੂ ਬਲੂ ਟਿੰਟ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ Qਟੀ x500)£114.08 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
65 ਮੀਨੂ ਗੈਸ ਫਲੱਸ਼ ਬੈਗ
ਨਾਮਕੀਮਤਖਰੀਦੋ
140 x 170 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£14.20 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
150 x 200 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£17.90 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
160 x 200 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£19.10 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
160 x 250 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£23.87 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
160 x 300 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£28.65 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
180 x 300 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£32.23 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
200 x 200 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£23.87 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
200 x 250 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£29.84 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
200 x 300 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£35.81 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
200 x 350 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£41.78 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
210 x 400 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£50.13 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
220 x 320 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£42.01 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
240 x 650 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£46.55 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
250 x 250 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£37.30 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
250 x 300 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£44.76 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
250 x 350 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£52.22 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
280 x 540 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£90.24 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 x 300 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£53.71 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 x 350 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£62.66 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 x 450 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£80.57 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 x 500 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£89.52 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
320 x 360 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1400)£68.75 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
320 x 520 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£99.31 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
350 x 350 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£73.11 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
350 x 450 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£94.00 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
350x750mm 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿtyਟੀ 500)£78.33 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
400 x 500 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£59.68 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
400 x 600 65mm ਪਰਪਲ ਟਿੰਟ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ Qਟੀ ਐਕਸ 500)£117.28 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
400 x 600 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£71.62 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
430 x 650 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£83.41 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
430 ਐਕਸ 700 65 ਮੂ ਬਲੂ ਟਿੰਟ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ Qਟੀ x300)£71.77 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
530 x 650 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£102.80 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
90 ਮੀਨੂ ਗੈਸ ਫਲੱਸ਼ ਬੈਗ

ਗੈਸ ਫਲੱਸ਼ ਬੈਗ

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਿumਮ ਪਾouਚ ਗੈਸ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ (ਸੀਵੀਪੀ) ਜਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਐਥੋਸਮੀਅਰ ਪੈਕਿੰਗ (ਐਮਏਪੀ) ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ areੁਕਵੇਂ ਹਨ.

ਗੈਸ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ-ਲਾਈਫ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ, ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗੈਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਲਾਭ
  • - ਐਰੋਬਿਕ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
  • - ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੀਟ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
  • - ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ
  • - ਵੱਧ ਝਾੜ
  • - ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਘਟਣਾ

ਰੈੱਡ ਮੀਟ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਾਸਤਾ, ਪਨੀਰ, ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਪੋਲਟਰੀ, ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਮੀਟ, ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸ਼ੈਲਫ-ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੇਜ.

ਸਾਡੇ ਪਾੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨੋਰਕਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਵੀਪੀ ਅਤੇ ਐਮਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਲਾਭ
  • - ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ-ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
  • - ਰਿਟੇਲ ਸ਼ੈਲਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
  • - ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
  • - ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਬੋਵੈਕ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪੈਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਮਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਸਾਰੇ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪੈਕਰ ਮੁਫਤ ਯੂਕੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ 1,000 ਮੁਫਤ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾ pਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.
ਅਸੀਂ ਟਰਬੋਵੈਕ ਵੈੱਕਿumਮ ਪੈਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿੱਪ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਪਲਾਇਰ ਹਾਂ

ਟਰਬੋਵੈਕ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪੈਕਰ
ਟਰਬੋਵੈਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਕ ਪੈਕਰ
ਟਰਬੋਵੈਕ ਡਬਲ ਚੈਂਬਰ ਵੈਕ ਪੈਕਰ
ਟਰਬੋਵੋਕ ਡਿੱਪ ਟੈਂਕ
brcgs ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਕੇ ਡਿਲਿਵਰੀ £ 10 ਜਾਂ £ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ (ਇਹ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪੈਕਰ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪੈਕਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ £ 65 - £ 85 ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਰੇਟ' ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ), ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਰਡਰ ਵੱਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਫ੍ਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪੁਰਦਗੀ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਰਾਇਲ ਮੇਲ, ਪਾਰਸਲਫੋਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਚਐਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ' ਟੋਕਰੀ 'ਜਾਂ' ਚੈਕਆਉਟ 'ਪੰਨਿਆਂ' ​​ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਂ ​​ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਬਸ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ.