ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਲਿਵਰੀ

12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ. ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ.

ਮੁਫਤ ਡਿਲਿਵਰੀ

ਯੂਕੇ ਦੇ ers 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪੁਰਦਗੀ

ਡੀਐਚਐਲ, ਪਾਰਸਲ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ Orderਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ

ਨਾਮਕੀਮਤਖਰੀਦੋ
140 x 170 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£11.25 £9.04 + ਵੈਟ
150 x 200 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£13.50 £11.40 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
160 x 200 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£14.40 £12.16 + ਵੈਟ
160 x 250 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£18.00 £15.20 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
160 x 300 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£21.60 £18.24 + ਵੈਟ
180 x 300 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£24.30 £20.52 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
200 x 200 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£18.00 £15.20 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
200 x 250 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£22.50 £19.00 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
200 x 300 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£27.00 £22.80 + ਵੈਟ
200 x 350 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£31.50 £26.60 + ਵੈਟ
210 x 400 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£37.80 £31.92 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
220 x 280 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£27.72 + ਵੈਟ
220 x 320 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£31.68 + ਵੈਟ
240 x 650 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£35.10 £29.64 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
250 x 250 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£28.13 £23.75 + ਵੈਟ
250 x 300 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£33.75 £28.50 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
250 x 350 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£39.38 £33.25 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
270 x 330 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£40.10 £33.86 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
280 x 540 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£68.04 £57.46 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
280x1100mm 65 ਮਾਈਕਰੋਨ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾouਚ£120.00 £60.00 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 x 300 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£40.50 £34.20 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 x 350 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£47.25 £39.90 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 x 400 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£54.00 £45.60 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 x 450 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£60.75 £51.30 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300 x 500 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£67.50 £57.00 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
300x1100mm 65 ਮਾਈਕਰੋਨ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾouਚ£120.00 £60.00 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
320 x 360 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£51.84 £43.78 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
320 x 520 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£37.44 £37.43 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
350 x 350 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£55.13 £46.55 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
350 x 450 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£70.99 £59.85 + ਵੈਟ
350x750mm 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿtyਟੀ 500)£59.06 £49.88 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
360 x 520 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£84.24 £71.14 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
400 x 400 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x1000)£72.00 £60.80 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
400 x 500 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£45.00 £38.00 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
400 x 600 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£54.00 £45.60 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
430 x 650 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£63.89 £53.11 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
530 x 650 65mm ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ (ਕਿ xਟੀ x500)£77.52 £65.46 + ਵੈਟ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ

ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਮਾਈਕਰੋਨ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾouਚ

ਅਸੀਂ 65 ਮਾਈਕਰੋਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾ manufactureਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ-ਗ੍ਰੇਡ ਪੀਏ / ਪੀਈ ਕੋਐਕਸਟਰੂਡ ਮਲਟੀਲੇਅਰ ਲਚਕਦਾਰ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ.

ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜ

ਸਾਡੇ 65 ਮਾਈਕਰੋਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੈਕਿumਮ ਪਾchesਚਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਕਸੀਜਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 50 ਮਾਈਕਰੋਨ ਵੈਕਿ .ਮ ਪਾ .ਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਪੰਕਚਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. 65 ਮਾਈਕਰੋਨ ਪਾouਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਕਾrabਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

65 ਮਾਈਕਰੋਨ ਵੈਕਿumਮ ਪਾouਚ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਏ ਨਰਮ ਮੀਟ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ, ਸਮੇਤ:

 • ਬਹੁਤੇ ਗੈਰ-ਹੱਡੀ-ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦ
 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਰਹਿਤ ਵੈਕਿumਮ ਪੈਕਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼
 • ਕੱਚੀ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੀਟ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਕਨ, ਤੁਰਕੀ, ਡਕ, ਹੰਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ
 • ਕੱਚੀ ਲਾਲ ਮੀਟ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਬੀਫ, ਲੇਲੇ, ਸੂਰ, ਵੇਲ ਅਤੇ ਵੇਨਿਸਨ
 • ਨਰਮ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਚੀਸ
 • ਠੀਕ ਮੀਟ
 • ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਮੱਛੀ
 • ਗਿਰੀਦਾਰ, ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਰਿਸਪ
 • ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ
 • ਮਸਾਲੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ.

65 ਮਾਈਕਰੋਨ ਵੈਕਿumਮ ਪਾਉਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕ / ਟਿਕਾ .ਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ.

ਇਕ ਉਬਾਲੇ ਯੋਗ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸੂਸ ਵਿਡ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ?ੁਕਵਾਂ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਬੋਇਬਲ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾ Pਚ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ

ਸਾਡੇ 65 ਮਾਈਕਰੋਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੈਕਿumਮ ਪਾਉਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚੈਂਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈੱਕ ਪੈਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਬੋਵੈਕ, ਹੈਨਕੇਲਮਾਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਵੈਕ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਨ.

ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਵੈੱਕਯੁਮ ਸੀਲਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡਰਿ James ਜੇਮਜ਼, ਜੇਐਮਐਲ, ਸੂਸ ਵੀਡ ਸੁਪਰੀਮ ਜਾਂ ਫੂਡ ਸੇਵਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾouਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਓ. ਐਮਬੋਜਡ ਵੈੱਕਯੁਮ ਸੀਲਰ ਬੈਗ ਸਫ਼ਾ.

ਲਾਭ
 • - ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ-ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
 • - ਰਿਟੇਲ ਸ਼ੈਲਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • - ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
 • - ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
 • - ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
 • - ਵਾਯੂਮੰਡਲਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
 • - ਐਰੋਬਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • - ਅਸਥਿਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਫਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - 65 ਮਾਈਕਰੋਨ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾouਚ

ਢਾਂਚਾ - ਪੀਏ / ਪੀਈ / ਪੀਏ / ਪੀਈ - ਗੁਣਕ ਮਲਟੀਲੇਅਰ ਲਚਕਦਾਰ ਫਿਲਮ.
ਅੰਗ - ਸੌਖੀ ਕੱਟਣਾ, ਸੁੰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ, ਚੰਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰੁਕਾਵਟ, 95 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ / 1 ਐਚ ਤੇ ਥਰਮਲ ਇਲਾਜ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਯੂਨਿਟਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਲ
ਪੀਏ / ਪੀਈਮਾਈਕਰੋਨ15 / 50
ਮੋਟਾਈਮਾਈਕਰੋਨ65 ± 5%
ਇਕਾਈ ਦਾ ਭਾਰg / m265,02
ਪੈਦਾਵਾਰਐਮ 2 / ਕਿਲੋ15,38
ਗਰਮੀ ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨਸੀ. ਸੀ140 - 195 º ਸੀ
O2 ਪਾਰਬੱਧਤਾ ਸੈਮੀ3/m2. 24 ਐਚ. ਬਾਰ (23ºC - 75% ਆਰਐਚ)ਸੀਸੀ / ਐਮ2 - 24 ਐਚ-~ 50
23ºC, 100% ਆਰ.ਐੱਚ. ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਦੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਿਤਾg / (ਮੀ.)2-24 ਐਚ.)
ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਬੀਆਰਸੀਜੀਐਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ
ਸਪੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਬੈਜ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਬੋਵੈਕ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪੈਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਮਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਸਾਰੇ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪੈਕਰ ਮੁਫਤ ਯੂਕੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ 1,000 ਮੁਫਤ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾ pਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.
ਅਸੀਂ ਟਰਬੋਵੈਕ ਵੈੱਕਿumਮ ਪੈਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿੱਪ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਪਲਾਇਰ ਹਾਂ

brcgs ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪਾਉਚ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਲਿਵਰੀ £ 8 ਜਾਂ £ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ (ਇਹ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪੈਕਰ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੈੱਕਯੁਮ ਪੈਕਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ £ 65 - £ 85 ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਰੇਟ' ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) , ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਰਡਰ ਵੱਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਫ੍ਰੀਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੂਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ.